ALG II-Bezug je Stadtteil im Vergleich Gesamtstadtgebiet

Stadtteil Bergl Stadt Schweinfurt gesamt
ALG II Bezug ALG II Bezug
n % n n % n
0 - < 3 Jahre 147 62.0 237 717 49.6 1445
3 - < 6 Jahre 164 57.7 284 820 53.0 1547
6 - < 14 Jahre 403 57.2 704 2190 54.0 4055
14 - < 18 Jahre 174 48.2 361 911 43.6 2089
0 - < 18 Jahre 888 56.0 1586 4638 50.8 9136